راه اندازی آزمایشی شبکه اجتماعی دانش ایران

با نام خدا و اتکاء به فرهنگ ایرانی و امید به ارتقاء گسترده دانش برای همه ی ایرانیان در سرتاسر جهان راه اندازی آزمایشی شبکه اجتماعی دانش ایران امروز عملیاتی شد.

با عنایت به بزرگی پروژه و نیاز به گذراندن آزمایش ها برای ارائه عمومی در حال حاضر عضویت در شبکه اجتماعی دانش ایران (شاد) به صورت دعوت از طریق اعضاء عملی است.

با امید به خدا و به محض آماده شدن شبکه برای عضویت عمومی اطلاع رسانی خواهم کرد

selibCV

با هدف ارائه ی سرویس استخراج خصوصیات تصاویر این پروژه رو راه اندازی کردیم. خصوصیاتselibCV عبارتند از:

 • مقیاس پذیر
 • SaaS
 • مبتنی بر وب
 • ارائه ی وب سرویس
  • SOAP
  • RESTful

ابزار ها و تکنولوژی های استفاده شده

 • Java 8
 • Gradle
 • PostgreSQL
 • Thymeleaf
 • Spring 4
 • JUnit
 • Jetty